بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست
بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست

بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست ، بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالا های فروخته شده توسط یک شرکت. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا و هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن می باشد.

در واقع بهای تمام شده کالای فروش رفته هزینه ایجاد محصولاتی است که یک شرکت به فروش می رساند؛ بنابراین تنها، هزینه هایی لحاظ می شوند که به صورت مستقیم به تولید محصولات مربوط هستند و در این فرآیند، هزینه های غیر مستقیم_ مثل هزینه های توزیع، فروش و بازار یابی _ مد نظر قرار نمی گیرد.

نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های خدماتی


بهای تمام شده خدمات در مؤسسات خدماتی شامل دستمزد و هزینه های سربار است. برای محاسبه بهای تمام شده خدمات می توان اقلام بهای تما شده را بین ( خدمات ) در دست اقدام و یا دوایر مختلف مؤسسه خدماتی تسهیم نمود. به دیگر سخن، می توان از روش هزینه یابی سفارش کار و یا روش هزینه یابی مرحله ای استفاده نمود. در صورتی که برای محاسبه بهای تمام شده از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده شود، برای هریک از خدمات در دست اقدام یک حساب کار در جریان در دفتر کل افتتاح و بهای تمام شده هر خدمت بطور جداگانه محاسبه و کنترل می شو.پس از تکمیل کار، "حساب بهای تمام شده خدمات " در دفتر کل بدهکار و "حساب کار در جریان " بستانکار می شود به این ترتیب " بهای تمام شده خدمات ارائه شده به مشتریان " در صورت سود و زیان تعیین می شود.

هزینه یابی چیست ؟


هزینه یابی عبارت است از طبقه بندی و تسهیم صحیح هزینه ها به منظور تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات .به این ترتیب،وقتی صحبت از هزینه یابی می شود، منظور یک یا چند موارد زیر است:
_ تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول
_ تعیین بهای تمام شده ارائه یک خدمات
_ تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه ها را مدیریت کرد

نتیجه گیری :


بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالا های فروخته شده توسط یک شرکت. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا و هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن می باشد.