ارتباط سربار با مراکز هزینه

ارتباط سربار با مراکز هزینه ، مرکز هزینه، قسمتی از یک واحد تولیدی می باشد که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات، هزینه هایی به مصرف می رسد. به عبارت دیگر، هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد، یک مرکز هزینه است. معمولا مراکز هزینه همان دوایر می باشند، اگر چه، یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد.

حسابداری رفتاری

حسابداری رفتاری ، تمرکز این حسابداری روی ارتباط بین رفتار انسان و سیستم حسابداری می باشد.

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد ، انجام محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد در کوتاهترین زمان ممکن با کمک نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد انجام می شود. در حسابداری حقوق و دستمزد، به دلیل تراکم اطلاعات، نحوه پردازش، سرعت و صحت اطلاعات از اتوماسیون استفاده می شود.

حسابداری دور کاری

حسابداری دور کاری ، یکی از روش هایی که حسابداران می توانند در حرفه خود به فعالیت بپردازند دور کاری می باشد. این بدین معنی است که حسابداران به صورت پروژه ای کار می کنند.

حسابداری حق العمل کاری

حسابداری حق العمل کاری ، چنانچه کالایی از سوی ارسال کننده کالا جهت فروش توسط حق العمل کاری، به دریافت کننده انجام شود را حق العمل کاری می نامند.