حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد ، انجام محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد در کوتاهترین زمان ممکن با کمک نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد انجام می شود. در حسابداری حقوق و دستمزد، به دلیل تراکم اطلاعات، نحوه پردازش، سرعت و صحت اطلاعات از اتوماسیون استفاده می شود.

با استفاده از اطلاعاتی مانند نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق، کسورات مالیات و حق بیمه که در طی یک سال ثابت می مانند میتوان حقوق و دستمزد خالص را به صورت الکترونیکی انجام داد.


انواع ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد


- ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد: موارد حقوق و دستمزد شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کاری، شیفت کاری و غیره می باشد. این پارامترها امکان دارد به صورت جمع چندین پارامتر دریک معین ثبت شود. بخش دیگری از هزینه حقوق، بیمه سهم کارفرما و همچنین بیمه بیکاری می باشد. که سهم بیکه کارفرما 23 درصد می باشد. به عبارتی در بخش بدهکار، هزینه حقوق کارگر، هزینه ماموریت، بن کارگری، اضافه کاری و سایر موارد را خواهیم داشت.


- ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد


در این قسمت، حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان، 7 درصد سهم بیمه، 3 درصد بیمه بیکاری، معافیت بیمه ای و غیره ثبت می شود. در هنگام ثبت سند، حساب جاری کارکنان بستانکار می شود. بستانکاران غیر تجاری و مالیات حقوق و دستمزد با توجه به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود. بستانکاران غیر تجاری سازمان تامین اجتماعی با مبلغ 7 درصد سهم بیمه شده و 3 درصد بیمه بیکاری و بیست درصد سهم کارفرما بستانکار می شود. وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد عبارت است از تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کارکنان.


نتیجه پایانی


ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد از مهم ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در انتهای هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. قبل از ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد لازم است محاسبات حقوق و دستمزد انجام شود و نتیجه حاصل از این محاسبات جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری می باشد.