حسابداری حق العمل کاری

حسابداری حق العمل کاری ، چنانچه کالایی از سوی ارسال کننده کالا جهت فروش توسط حق العمل کاری، به دریافت کننده انجام شود را حق العمل کاری می نامند.

در ضمن در این روش مالکیت کالا در اختیار حق العمل کار قرار نمیگیرد و در قبال فروش کالا یا برگشت به ارسال کننده کالا دارای مسئولیت است. به همین سبب به کالای ارسالی توسط ارسال کننده یا آمر، کالای امانی می گویند.

 

فرق فروش با حق العمل کاری


طی فرایند فروش مالکیت کالا به خریدار منتقل می شود اما در حق عمل کاری چنین نیست.
طی فرآیند فروش فروشنده در قبال فروش کالا سود به دست می آورد اما حق العمل کار در قبال فروش کالای امانی حق العمل دریافت می نماید.
طی فرایند فروش، خریدار ممکن است در ریسک قرار بگیرد اما در حق العمل کاری ریسک بر عهده آمر می باشد.
طی فرایند فروش تمامی هزینه های خرید برای خریدار است اما در حق العمل کاری تا هنگام فروش بر عهده آمر است.

 

ثبت حسابداری عملیات حق العمل کاری


شیوه بهای تمام شده: در این روش، در دفاتر ارسال کننده کالا، حسابی به نام کالای امانی ایجاد می شود. که در این حساب در قسمت بهدکار آن، بهای کالای ارسال شده به انضمام هزینه های صورت گرفته توسط حق العمل کار ثبت می شود و در قسمت بستانکار فروش کالا توسط حق العمل کار یا ثبت موجودی کالای پایان دوره حق العمل کار و یا برگشت کالا توسط حق العمل کار به آمر، ثبت می شود.
در دفاتر حق العمل کار حسابی به نام آمر ایجاد می شود و تمامی هزینه هایی که توسط حق العمل کار انجام می شود و همچنین مبالغی که برای آمر ارسال می کند در قسمت بدهکار ثبت می شود و وجوه حاصل از فروش در قسمت بستانکار ثبت خواهد شد.

 

نتیجه پایانی


قراردادهای حق العمل کاری از دیدگاه آمر سبب گسترش بازارهای فروش وسیع کالاهایشان شده و امکان بازیافت و پس گرفتن کالاهای فرو ش نرفته توسط حق العمل کار وجود دارد اما از دیگاه حق العمل کار سبب دوری از ریسک فروخته نشدن کالا و یا از مد افتادن کالا و نیز عدم نیاز به سرمایه کلان برای خرید کالا می شود.