حسابداری رفتاری
حسابداری رفتاری

حسابداری رفتاری ، تمرکز این حسابداری روی ارتباط بین رفتار انسان و سیستم حسابداری می باشد.

زمانی که مدیران و حسابداران رده بالا قادر نباشند با توجه به سیستم های حسابداری و گزارشات مالی تصمیاتی را اتخاذ کنند از حسابداری رفتاری استفاده می کنند. به عبارتی علاوه بر اطلاعاتی که جنبه مالی دارند باید اطلاعاتی درباره تاثیر رفتار انسانی بر سیستم های حسابداری و ارتباط رفتار انسانی با طراحی سیستم های حسابداری بررسی شود.

 

کاربرد حسابداری رفتاری


چنانچه سازمانی قصد داشته باشد یک سیستم حسابداری جدید داشته باشد و آن سیستم نرم افزاری و سخت افزاری سبب کاهش هزینه ها می شود اما کارکنان در قبال تغییر مقاومت می کنند، در این حالت از حسابداری رفتاری استفاده می شود و جنبه های رفتاری کاملا مورد بررسی قرار می گیرد.
کاربرد دیگر حسابداری رفتاری در تشخیص عدم کفایت اطلاعات درج شده در گزارشات داخلی و بیرونی سازمان می باشد. به طور مثال سرمایه گذاری قصد دارد تصمیم آگاهانه ای برای انتخاب بین دو شرکت که از نظر ساختار مالی و سوابق سود دهی و سهم فروش مشابه هم هستند، بگیرد، و از بررسی صورت های مالی دو شرکت نیز نتواند اطلاعات مفیدی استخراج کند در این حالت با استفاده از سیستم حسابداری رفتاری میتواند اطلاعات غیر مالی درباره دو شرکت به دست آورد. هر کدام از شرکت ها که اطلاعات غیر مالی بهتری بر اساس حسابداری رفتاری، در اختیار بگذارد، انتخاب سرمایه گذار خواهد بود.


تحقیقات درباره اطلاعات حسابداری رفتاری


رفتار فرد از دو جهت ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. اول زمانی که فرد به عنوان دریافت کننده اطلاعات است و دوم زمانی که فرد به عنوان ارسال کننده اطلاعات است، به عبارتی رفتار افراد متاثر از اطلاعاتی است که ارسال آنها از او خواسته شده است. به این ترتیب فرد قبل از اینکه اطلاعات را ارسال کند، یک پیش بینی از نتایج را داشته و رفتار و اهداف را با توجه بر آن تغییر می دهد.

 

نتیجه پایانی


این نوع از حسابداری توانسته است اطلاعات جدیدی را برای حسابداران فراهم آورد. به عبارتی حسابداران با آگاهی از ارتباط بین افراد و حسابداری، می توانند مشکلات سازمانی را بهتر حل نمایند.