گزارشگری مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی ، به تهیه صورت های مالی و گزارس های سالانه بر مبنای اطلاعات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می دهد.

حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم

حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم ، مواد اولیه ، مواد خام و قطعات اصلی هستند که تولید کندگان در فرآیند تولید به کار می برند. به عنوان مثال کارخانه خودروسازی از فلزات، مواد پلاستیکی و چرخ در تولید خودرو استفاده می کند. مواد اولیه ای که به شکل مستقیم و مشهود قابل رد یابی در محصولات تکمیل شده باشند، مود اولیه مستقیم نامیده می شوند.

بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست

بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست ، بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالا های فروخته شده توسط یک شرکت. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا و هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن می باشد.

جایگاه ضایعات در سیستم هزینه یابی مرحله ای

جایگاه ضایعات در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، ضایعات به محصولات اطلاق می شود که از استانداردهای تولید برخوردار نبوده و نمی توان آن ها را به عنوان محصول سالم به فروش رساند.

ارتباط سربار با مراکز هزینه

ارتباط سربار با مراکز هزینه ، مرکز هزینه، قسمتی از یک واحد تولیدی می باشد که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات، هزینه هایی به مصرف می رسد. به عبارت دیگر، هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد، یک مرکز هزینه است. معمولا مراکز هزینه همان دوایر می باشند، اگر چه، یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد.