ارتباط سربار با مراکز هزینه
ارتباط سربار با مراکز هزینه

ارتباط سربار با مراکز هزینه ، مرکز هزینه، قسمتی از یک واحد تولیدی می باشد که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات، هزینه هایی به مصرف می رسد. به عبارت دیگر، هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد، یک مرکز هزینه است. معمولا مراکز هزینه همان دوایر می باشند، اگر چه، یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد.

بنابراین، یک سفارش، یک مرحله، یک قسمت و حتی یک ماشین می تواند یک مرکز هزینه باشد. هرچه تعداد مراکز هزینه بیشتر باشد، کنترل هزینه ها دقیق تر خواهد بود. مراکز هزینه ی واحد تولیدی، به دوایر تولیدی و دوایر خدماتی تقسیم می شوند.

هزینه های واقعی سربار کارخانه


هزینه های واقعی سربار کارخانه به صورت روزانه یا دوره ای انجام و ثبت می گردد. برای کنترل هزینه های سربار کارخانه، در دفتر کل از حساب کنترل سربار کارخانه استفاده می شود. حساب کنترل سربار کارخانه دارای معین برای هر نوع عامل هزینه مانند استهلاک، سوخت و روشنایی می باشد. مانده حساب کنترل سربار کارخانه باید با جمع مانده معین های آن مساوی باشد. اصولا در شرکت های تولیدی برای ثبت هزینه های واقعی سربار کارخانه از کارت هزینه سربار کارخانه استفاده می کنند و برای هر دایره ( تولیدی و خدماتی ) کارت هزینه سربار کارخانه جداگانه ای نگهداری می شود. کارت هزینه سربار کارخانه معین حساب کنترل سربار کارخانه می باشد.

برآورد هزینه های سربار کارخانه


از آنجایی که رقم دقیق هزینه های سربار در ابتدای هردوره مشخص نیست و باتوجه به لزوم تعیین بهای تمام شده محصولات در طول دوره و قبل از اتمام دوره مالی، بودجه ( برآورد) هزینه های سربار کارخانه براساس سطح تولید برآورد شده قبل از شروع دوره مالی تهیه می گردد. برای تهیه بودجه هزینه های سربار کارخانه، باید اقلام هزینه های سربار کارخانه به ثابت و متغیر طبقه بندی گردند. هزینه های نیمه متغیر نیز باید به اجزای ثابت و متغیر تفکیک شوند. کل هزینه های ثابت در دامنه مربوط فعالیت با تغییر سطوح تولید تغییر نمی کند.

نتیجه گیری :


، مرکز هزینه، قسمتی از یک واحد تولیدی می باشد که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات، هزینه هایی به مصرف می رسد. به عبارت دیگر، هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد، یک مرکز هزینه است. معمولا مراکز هزینه همان دوایر می باشند، اگر چه، یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد